1. REKLAMACJA

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać wraz z kurierem protokół szkody.

2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres email sklep@metabolicfood.pl  lub pocztą na adres siedziby Sprzedającego:

FOR IT

ul. Wiśniowa 18

55-002 Kamieniec Wrocławski,

3, Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu,  datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Wysłanie zdjęć produktu z wadą może znacznie skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji.

4, Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

a) Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

b) Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

c) W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający po uzgodnieniu terminu z klientem odbiera reklamowany towar na własny koszt. Wysyłka towaru na koszt sprzedającego może odbyć się wyłącznie w przypadku uznania reklamacji i wyłącznie kurierem wskazanym  i wysłanym przez Sprzedającego

d) Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia  (opakowania towaru) do transportu, w taki sposób, aby nie ulegał dalszym uszkodzeniom. Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu.

 

2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, w oryginalnie zamknieęym opakowaniu  wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5. Warunkiem przyjęcia produktu jest jego niezmieniony stan , oryginalnie zamkniete opakowanieakupiony. Kurier odmówi przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu.

6. Produkty spożywcze otwarte NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM

 

Załącznik nr 1

……………..…………………………….

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Konsumenta:             ………………………………………………

Adres Konsumenta:                            ………………………………………………

 

Telefon

………………………………………………

………………………………………………

 

Adresat:                                              FOR IT

                                                        ul. Wiśniowa 18

                                               55-002 Kamieniec Wrocławski

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja, niżej podpisany,  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:                             ………………………………………………

Nr dokumentu zakupu:

Data odbioru:                                      ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (opakowanie nie otwarte, zamknięta blokada produkcyjna lub plomba zabezpieczająca) owiniętym produkcie folią stretch w oryginalnym kartonie wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

  1. Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………………………
  2. Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)