Konkurs ” ZDROWE BIO OLEJE W CODZIENNEJ DIECIE”

Zapraszamy Was do konkursu, który organizujemy na portalu Facebook.pl .

więcej na temat naszych BIO OLEJÓW możecie poczytać tu: https://metabolicfood.pl/bio-olej-rzepakowo-lniany-doskonale-proporcje-kwasow-omega-3-6-9/

 

REGULAMIN KONKURSU ‘’ ZDROWE BIO OLEJE W CODZIENNEJ DIECIE”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „ZDROWE BIO OLEJE W CODZIENNEJ DIECIE „
 2. Organizatorem konkursu jest FOR IT z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim we współpracy z firmą GREEN FOOD Sp. z o.o. Sp Komandytowa z siedzibą w Krakowie.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem:  https://www.facebook.com/1472278669508406/photos/pcb.1615318691871069/1615306001872338/?type=3&theater (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

 • 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania
 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie posiadające konto na portalu Facebook.com ( zwanym dalej FB), mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. W Konkursie mogą również brać udział osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, które uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna zarówno na uczestnictwo w Konkursie, jak i na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą).
 3. Konkurs trwa w terminie 7.05-30.05 . 2018r. Wyniki zostaną ogłoszone do 3.06.2018 r na Stronie wskazanej w 1 pkt.3.

 

 • 3 Zasady Konkursu
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • polubienie posta konkursowego i udostępnienie go innym użytkownikom portalu FB,
  • umieszczenie w komentarzu pod promocyjnym postem własnego zdjęcia potrawy , z możliwością wykorzystania promowanego produktu
 2. Zwycięzcami konkursu będzie 6 osób, które otrzymają najwięcej „polubień” pod swoimi zdjęciami. Każdy Uczestnik może umieścić dowolną ilość zdjęć, ale do Konkursu liczy się  tylko jedno-  z największą ilością polubień.
 3. Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność warunków konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dane zdjęcie nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.
 4. Osoba nagrodzona w konkursie otrzyma: zestaw 2 szt BIO OLEJÓW firmy GREEN FOOD ( 1 szt extra virgin rzepakowo-lniany 24% + 1 szt olej rafinowany rzepakowo-lniany 5%)
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.
 6. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną oraz przekazać mu dane niezbędne do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) w ciągu 48 godzin od czasu ogłoszenia wyników na stronie FB.
 7. Nagroda może być odebrana w przypadku zrobienia zakupów na stronie www.metabolicfood.pl i zostanie bezkosztowo dołączona do zamówienia, które złoży uczestnik konkursu lub może być wysłana przez Organizatora na koszt Uczestbika bez składania zamówienia w sklepie – w tym przypadku Uczestnik ponosi jedynie koszt przesyłki za pobraniem – 15 zł brutto .
 8. Odebranie nagród zgodnie z pkt 8 musi nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od czasu ogłoszenia wyników . W innym przypadku nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę z listy.
 9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

 

 • 4 Dane osobowe
 1. Administratorem zbioru danych osobowych Zwycięzców jest Organizator. Dane te wykorzystywane są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt. 1 Ustawy.
 2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

 

 • 5 Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie
 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).
 3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia zdjęciem konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek zamieszczonego zdjęcia.

 

 • 6 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – Zdrowe BIO Oleje w codziennej diecie”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
 2.  Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 

 

 

ZOBACZ W NASZYM SKLEPIE